ÇEVRE DANIŞMANLIK BİRİMİ


Kısaca Avrupa Birliği Çevre Politikası…

“Çevreyi korumak, şimdiki ve gelecek nesillerin hayat kalitesi için çok önemlidir. Zor olan, bununla beraber ekonomik büyümeyi de uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde beraber götürmektir. Avrupa Birliği Çevre Politikası, yüksek çevre standartlarının yaratıcılığı ve yeni iş fırsatlarını beraberinde getireceğine olan inançtır.”

Model Çevre Danışmanlığı konusunda çok tecrübelidir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonu sürecinde, Çevre Danışmanlığı bugüne kadar hiç olmadığı kadar önemli olacaktır.

Türkiye’de, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok geç oluşmaya başlayan çevre bilinci, son yıllarda toplumumuzun bu konuda topyekûn eğitilmesi ile hızlı bir gelişim göstermiş ve bu gelişim özellikle son dönemde ülkemizin AB üyeliği perspektifi çerçevesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmelikler ile desteklenmiştir.

Ülkemizde halen yürürlükte olan Çevre Mevzuatı bir faaliyetin (tesisin) Planlama, Yatırım ve İşletme olarak belirlenmiş olan hayat evrelerini birbirinden ayırmaya yönelik olarak dizayn edilmiştir.

ÇED Yönetmeliğine göre; projeler iştigal konuları, kapasite değerleri, proje konusu, kapsamı vb. bağlı olarak Ek.1 veya Ek.2 listesinde yer almaktadırlar.

Ek.2 listesi, Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosya PROJE TANITIM DOSYASI (PTD)olarak anılmakta olup, yetkili makam nezdinde yapılan tetkikler sonrasında proje için Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı (Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten karar) veya Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı (Seçme eleme kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten karar) alınmaktadır.

Ek.1 listesi, Yönetmeliğin EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen bir proje için belirlenen özel formata göre ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU hazırlanmakta olup, yetkili makam nezdinde yaşanan ÇED süreci sonrasında Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten karar) veya Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten karar) alınmaktadır.

Projeler ancak Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı veya ÇED Olumludur kararı alınması akabinde yatırımına başlayabilir, diğer izinlerin alınması çalışmalarına devam edebilmektedir.

Model Çevre Danışmanlık Birimi olarak her biri konusunda uzman bakanlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanları ile işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

 • Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 • Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 • İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare'ye ibraz etmek.

Üretim faaliyetleri sonucu emisyon oluşumuna neden olan tesisler bu emisyonları belirli bir limitin üzerinde atmosfere deşarj edemezler. Ülkemizde bu limit değerler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Endüstriden emisyon kontrolü aşağıdaki gibi 4 ana başlık altında incelenmektedir. İhtiyacınız doğrultusunda sistemleriniz tarafımızdan yerinde incelenerek profesyonel çözümler sunmaktayız.

 • Toz (Partikül Madde) Kontrolü
 • Atık Gaz Kontrolü
 • Uçucu Organik Bileşik Kontrolü
 • Koku Kontrolü

  Emisyon Kontrolü


  Emisyon Kontrolü Partiküler madde olarak Aeresol, Toz, Uçucu kül, Sis, Füme, Duman, Mist ve Kurum terimleri partiküler madde adı altında sayılabilir. Sanayi tesislerinin faaliyetleri neticesinde oluşan toz emisyonlarının önlenmesi ile ilgili aşağıda saydığımız kontrol teknolojilerinin projelendirilmesi ve uygulaması konusunda profesyonel çözümler sunmaktayız;

 • Çökelme Odaları (Siklonlar, Multisiklonlar)
 • Elektrostatik Filtreler (ESP)
 • Islak Arıtıcılar (Wet Scrubbers)
 • Her türlü atık ve/veya artığın geri dönüşüm prosesi hakkında profesyonel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, teknoloji alt yapısının belirlenerek; kurulması, işletmeye alınması işleridir. Gerekli tüm yasal izin ve lisanslar tarafımızdan alınmaktadır.

  TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM LİSANSI


  ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN GERİ KAZANIM LİSANSI


  ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMI


  ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN GERİ KAZANIM LİSANSI


  AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA- AYIRMA LİSANSI


  TIBBİ ATIK STRALİZASYON LİSANSI


  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında çalışmaları büyük bir titizlik ve profesyonellikle yerine getiren firmamız Türkiye’nin ilk yetki belgesine sahip firmasıdır.

  Belirtilen yönetmelik kapsamında Ek-2 Tablo-2’de bulunan işletmelerin hazırlamaları gerekli “Faaliyet Ön Bilgi Formları” “Saha Örnekleme ve Analiz Planı” ve Raporların hazırlanması konularında siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

  Toprak: Yerküreyi ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaçların fiziksel ve kimyasal prosesler sonucunda parçalanması, ayrışması ve zaman içerisinde sayısız mikroskobik ve makroskobik organizma ve bitki kalıntılarının birikmesi sonucunda oluşan bir doğal kaynaktır;

  Toprak Kirliliği: Toprak doğal yapısının bozularak kendinden beklenilenleri karşılayamaması halidir. Toprak kirliliği hem yer altı suları ile olan ilişkisi hem beslenme açısından gıdalar ile olan doğrudan ilişkisi hem de içeriğindeki canlı organizmaların hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz açısından önemi toprak kirlenmesinin ne derece ciddi olduğunu göstermektedir.

  Toprak kirlenmesinin önlenmesi için ülkemizde 08.06.2010 Tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

  Yönetmeliğin amacı: Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir.

  17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında ilgili kuruluşlar, 1 Ekim 2014 tarihine kadar izleme planlarını onaylanmak üzere Bakanlığa iletmekle yükümlüdürler. Bu kuruluşlar, 1 Ocak 2015 tarihinden başlayarak yıllık sera gazı emisyonlarını izleyerek 30 Nisan 2016 tarihine kadar doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporlarını Bakanlığa sunacaklardır. Bu kapsamda uzman kadrosu ile hizmet veren firmamız, yönetmelik ve gereklilikleri hususunda sizleri de bilgilendirmekten mutluluk duyacaktır. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçin..

  Ekolojik dengenin zarar görmesi tüm dünyada ve ülkemizde çevre bilincinin gelişmesine neden olmaktadır. Dünya’da sürekli kalite ve yeni yönetim sistemleri işletmecilere sunularak daha verimli ve daha çevreci bir iş yaşamı standardını yakalamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda turizm sektörü de yeni bir yaklaşıma;Yeşil Yıldız sistemine yönelmiştir. Yeşil Yıldız Sertifika Sistemi, otellerin ve diğer turizm tesislerinin çevreye duyarlı birer işletme haline gelmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir.

  Hizmetin amacı; otellerin Yeşil Yıldız Standartlarına kavuşması için Yeşil Yıldız politikası oluşturulması ve sistemin belgelendirilmesi aşamasına getirilmesi ve belgelendirilmesine esas süreç yönetimi için danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

  Anılan sürece bağlı olarak verilecek “danışmanlık hizmeti” kısaca; başta Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3) uyarınca “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” alınmasına esas olacak şekilde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki bürokratik işlemleri, resmi prosedürleri, mevzuat uygulamalarına bağlı olarak yürütülmesi gereken tüm işlemleri içermekte olup, mevzuat değişikliklerinden kaynaklı yeni fiili durumların da takip ve yönetiminin yapılarak eksiksiz bir “belgelendirme” süreci için yönetim olarak tanımlanmaktadır.


  MODEL ÇEVRE DANIŞMANLIK Birimi anahtar teslimi madencilik projeleri gerçekleştirmektedir.

  Bu projeler kapsamında aşağıdaki hizmetler ayrı ayrı veya bütün halinde paket olarak da verilmektedir.

  1. Uzaktan Algılama ve CBS (LANDSAT TM Uydusu) kullanarak, deneyimli danışman kadrosu, akademisyenler ve üniversiteler ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde potansiyel rezerv alanları belirlenmektedir.

  2. Potansiyel rezerv alanlarının belirlenmesinin ardından sahada GPS cihazları ile uygun çalışma alanlarınınkoordinatları alınmaktadır.

  3. Koordinatları alınan sahalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü veritabanında ruhsat sorgulamasıyapılmaktadır.

  4. Sorgulama sonucu belirlenen uygun sahalar için Maden Arama Ruhsatı alınmaktadır.

  5. Sahada sondaj ve detaylı rezerv tespit çalışmaları yapılmaktadır.

  6. Uygun sahalar için Maden İşletme Projesi hazırlanmaktadır.

  7. Madencilik Projeleri için ÇED Raporu hazırlanmaktadır. ÇED Raporu kapsamında Toz Dağılım Modellemesi ve Patlatma Vibrasyon Modellemesi yapılmakta, açık alanda çalışan iş makineleri ile ekipmanların çevresel gürültü etkilerini görebilmek amacı ile Akustik Rapor hazırlanmaktadır.

  8. Tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Toprak Koruma Projesihazırlanmaktadır.

  9. Orman alanları üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan madencilik projeleri için Rehabilitasyon Projesihazırlanmaktadır.

  10. Madencilik faaliyetleri için çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmaktadır.

  11. Madencilik işletmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı) alınmaktadır.

  12. İşletme ruhsat sahası içerisinde belirlenen alan için İşletme İzni alınmaktadır.

  13. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Teknik Nezaretçilik Hizmeti verilmektedir.

  14. Faaliyete yeni başlayacak veya faaliyetine devam etmekte olan madencilik işletmeleri için Çevre Görevlisi Hizmeti verilmektedir.

  Madencilik işletmeleri için Çevre İzni alınması çalışmaları yürütülmektedir


  İşletmelerin faaliyet konusu, kapsamı, kapasitesi vb. hususlar dikkate alınarak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese,

  2. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese veya 3.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese kapsamında kalma durumuna göre işlemler tespit edilir ve işletmenin bulunduğu alana bağlı olarak ruhsat makamına (Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Organize Sanayi Bölgesi ..) başvuru yapılarak tarafımızdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)işlemleri yürütülmektedir.

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması işlemleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri dışında işletmenin bulunduğu yere göre, Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A) yada Maden Kanununa bağlı mevzuat kapsamında, kısacası; faaliyet türüne göre değişiklik arz eden mevzuatlara göre de düzenlenebilmektedir.

  Model OSGB

  kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek elden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bünyesindeki profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları, tecrü̈beli işyeri hekimleri ve sağlık personelleriyle güçlü , dinamik ve fark yaratan bir takım olmayı başarmıştır.

  MODEL ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

  MEVZUATLAR

  Çevre Mevzuatı

  Yenilenen Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 kapsamında yer alıp, geçici faaliyet belgesi olmadan faaliyete başladığı tespit edilen işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır. Sözkonusu işletmeler geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz.
  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı başvurusu elektronik veya mobil imza ile elektronik ortamda yetkili merciye Model ÇEVRE Danışmanlık Birimi tarafından yapılır.

  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED)

  25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliğine göre; projeler iştigal konuları, kapasite değerleri, proje konusu, kapsamı vb. bağlı olarak Ek.1 veya Ek.2 listesinde yer almaktadırlar.Projeler ancak Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı veya ÇED Olumludur kararı alınması akabinde yatırımına başlayabilir, diğer izinlerin alınması çalışmalarına devam edebilmektedir.

  Modern HTML5 CSS3 Website Template Release

  Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi Mevzuatı

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Ancak yasadan önce çıkan ve uygulamaya yönelik olan çok sayıda yönetmelik, tüzük ve tebliğ de mevcut. İSG mevzuatını oluşturan bu resmi belgelerin tümüne İSG mevzuatı linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yasal konumunu açıklayan yönetmeliğe de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik linkinden erişebilirsiniz. Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet almanın en büyük avantajı sorumluluğun da devredilecek olmasıdır.