Skip to main content

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü

Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü son derece önemli ve doğayı koruyan önlemler silsilesini içeren bir süreçtir. Bu konuda yasal mevzuat kapsamında yapılan kontrollerin sonucunda alınması gereken tedbirler belirlenerek, sanayi faaliyetlerinin havayı kirletmesi önlenir. Günümüzde bacalı sanayide ortaya çıkan hava kirliliği had safhada olduğu için, tesisleri, fabrikaları ve laboratuarları inceleyerek bu konuda aldıkları önlemler kontrol edilmektedir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü - Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü - Model Çevre

Sanayileşmenin önemi her geçen gün artmaktadır ancak çevreyi korumanın önemi de aynı derecede artmaktadır. Endüstriyel faaliyetlerin faydası tartışılamaz ancak havanın, suyun ve toprağın insan yaşamının idamesi konusundaki önemi de yadsınamaz. Bu yüzden teknolojik hamleler yapılırken aynı zamanda çevreyi korumak adına, ilgili devlet birimlerinin kontrol mekanizması oluşturduğu, bu mekanizmanın sağlıklı işlemesi için yönetmelikler çıkardığı görülmektedir. Bu yönetmelikler çerçevesinde kimlerin sorumlu olduğu, kontrolör olarak hangi kuruluşların veya birimlerin yetkili olduğu gibi sorunsallara çözüm önerilmektedir.

Elbette yasal bağlayıcılığı olduğu için bu yönetmeliklerde geçen hükümler işvereni de ziyadesiyle ilgilendirir. Emisyon izinleri kapsamında yapılacak çalışmaların, başvuruların ve hangi aşamaların izlenmesi gerektiği konuları aşağıda detaylarına değineceğimiz yönetmelikte belirtilmektedir. İlgili yönetmelik hem işletmeyi, hem çevre danışmanlık firmasını hem ilgili il müdürlüklerini hem de bakanlığı hava kirliliği konusunda görevlendirmektedir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği 3 Temmuz 2009 tarihinde yayınlanan resmi gazetede 27277 sayı ile karara bağlanmış ve yürürlüğe girmiştir. O zamanki adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan bu yönetmelik ilgili tesisleri halen bağlamaktadır. Sanayi faaliyetinde bulunacak işletmelerin Çevre Danışmanlık firmaları ile iletişime geçerek emisyon izni konusunda çalışma yapmaları, sürecin hatasız ve hızlı ilerlemesi açısından önemlidir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği - Model Çevre

Yapılacak başvuruların şekli, hazırlanacak dokümanlar, evraklar ve raporlar, başvurularda kullanılacak imzalar ve yetki belgeler, ilave edilmesi gereken dilekçeler ve matbu evraklar, Çevre Danışmanlık firmalarının uzmanları tarafından hazırlanarak Bakanlığın ilgili müdürlüklerine ve birimlerine iletilmektedir. Online modülde yapılması gereken işlemler, doldurulması gereken bölümler ve onaylanması gereken menüler Çevre Uzmanı tarafından dikkatlice ve profesyonel bir şekilde yapılmaktadır.

Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde bahsedilen konular, emisyon izin belgesi, biyokütle, deneme izni, emisyon envanteri, emisyon faktörü, emisyon izin dosyası, emisyon kaynağı, ölçüm raporu, kısa vadeli değer, kısa vadeli sınır değer, kirletici, uzun vadeli değer, uzun vadeli sınır değer, üretim prosesi, izne tabi tesisler, emisyon izni başvurusu gibi hususlardır. Bu konularda merak edilen ve uyulması gereken tüm ayrıntılar yer almaktadır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 2021

Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği 2021 versiyonu halen son yapılan değişiklik tarihine atıfta bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilk yayın yılı 2009 olsa bile daha sonra 2010 yılı ile 2020 yılı arasında toplam 7 kez değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, teknolojinin değişmesi ile birlikte uyum sağlama amaçlıdır. Yayın tarihinden bu yana endüstriyel faaliyetlerde kullanılan makineler değişmiş, bacaların yapısı gelişmiş ve kirleticiler çeşitlenmiştir. Bu yüzden düzensiz aralıklarla ilgili yönetmelikte değişiklikler yapılmış olup, çağımıza uyarlanmaya çalışılmıştır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 2021 - Model Çevre

Sera gazlarının azaltılması ve sera etkisinin minimize edilmesi amacıyla kapsama giren tüm sanayi tesislerinde kontroller yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde yasal mevzuata rağmen hükümlere ve normlara uymayanlar hakkında ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yüzden atıfta bulunulan yönetmeliğin iyi incelenmesi ve hükümlere uyulması için profesyonel bir danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilmektedir.

Günümüzde bütün büyük endüstriyel tesislerin bu konuda çevre uzmanlarından profesyonel destek aldığı görülmektedir. Çevre Bakanlığı ile ilgili yazışmalarda, raporlamalarda, dijital bilgilerin girişinde, emisyon izin başvurusunda ve diğer girişimlerde uzman bir görüş almak her zaman yararlı olmaktadır.

  • İzlenme: 996