Skip to main content

Aylık Çevre Faaliyet Raporu Nedir?

Aylık çevre faaliyet raporu, çevre kanunun kapsamında yer alan tüm işletmelerin çevre görevlileri tarafından hazırlanan, ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını içeren bir değerlendirme ölçeğidir. Raporun içeriğinde çevreyle ilgili alınması gereken tedbirlere uyma oranı, işletmenin denetimlerde kullanılmak üzere çevrenin korunması ile ilgili yaptığı faaliyetler yer almaktadır. Bu rapor türünün dışında bir de iç tetkik raporu da düzenlenmektedir. İşletmelerin çevreye karşı sorumluluğunu içeren faaliyetlerin düzenli olarak yapılması, yapılanların denetlenmesi ve denetleme sonucu alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, bu yazılı değerlendirme raporları ile mümkün olmaktadır.

Aylık Çevre Faaliyet Raporu Nedir? - Model Çevre

İşletmeler bünyelerinde çevre görevlisi çalıştırabilecekleri gibi, bu hizmeti çevre danışmanlık firmalarından da alabilirler. İşletmelerde çevre yönetim birimi kurularak planlama, uygulama ve raporlaştırma işlemlerini yürütebilir. Her iki durumda da çevre ile ilgili yetkilendirilen kişi veya kişiler çevre aylık faaliyet raporunun hazırlamak durumundadır. Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen çevre danışmanlık firmaları da bu konuda sorumluluk sahibidir çünkü anlaşma imzaladıkları şirketlerin veya işletmelerin çevre ile ilgili tüm işlemlerini yürütme konusunda işbirliği yapmaktadırlar.

Çevre ile ilgili her türlü atık, kullanılmış su veya baca gazı gibi etkileyecek unsurların yer aldığı fabrika, atölye, laboratuar, kimya tesisleri gibi işyerleri, filtre veya benzeri tedbirleri kullanarak olumsuz etkilerini en az indirgemeye çalışmaktadır. Bu yüzden bu çalışmaların rapor edilip belirli bir sistem çerçevesinde sisteme kaydedilmesi son derece önemlidir.

Çevre Aylık Faaliyet Raporu Nerede Saklanır?

Çevre aylık faaliyet raporu düzenlenerek bir örneği işletmede bırakılırken, bir örneği de çevre danışmanlık firmasının dosyasında saklanmak üzere alınır. Raporun imza altına alınması ve kaşelenmesi önemlidir. Raporun standart hali Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. Bu standart formun içeriğinde gerekli yerlerde değişiklik yapılabilir ancak formattaki başlıkların aynı kalması gerekir. Raporun imza altına alınması için önemli kurallardan birisi de raporu hazırlayan çevre görevlisinin veya çevre danışmanlık firması uzmanının her sayfaya paraf atmasıdır.

Çevre Aylık Faaliyet Raporu Nerede Saklanır? - Model Çevre

Aylık faaliyet raporunun üst kısmında yer alan ziyaret tarihi ve saati mutlak doldurulmalıdır. Sürekliliği olan bir işlem olduğu için, denetimlerde aylık raporların hiyerarşik şekilde sıralanıyor olması, incelemeleri kolaylaştıracaktır. İşletmenin bilgilerinin girileceği ilk bölümde istenen ayrıntılar işlenir. Aylık raporda yer alması gereken ana başlıklar faaliyetin çevresel etkileri ve alınan/alınacak önlemler, çevre izni, çevre izin ve lisansı işlemleri, kaza, kaçak, arıza, bakım ve onarım ile şikâyetler kısımlarıdır. Son olarak ise sonuç ve öneriler ile çevre görevlisinin işletmenin genel durumuna ilişkin kısa bir özeti hazırlanır. Bu rapora ekler de ilave edilerek ilgili dosyalarda saklanmaktadır.

Çevre Kanunu kapsamında yapılması gereken tüm faaliyetlerin yer alması gereken aylık faaliyet raporu, genel bir değerlendirme içermektedir. Önlemlerin başarıya ulaşma durumu, atık yönetiminde yer alması gereken konular bu raporda yer alması gereken unsurlar arasındadır.

Çevre Aylık Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?

Çevre görevlileri tarafından hazırlanan aylık çevre faaliyet raporunda yer alması gereken ana başlıklar yukarıda verilmişti. Bu başlıklardan faaliyetler kısmında su ve atık su yönetimi, su tüketimi, evsel atık su, endüstriyel atık su, iç izleme, yer altı suyu izleme bölümlerinde oluşmaktadır. Hava yönetimi alt başlığında ise teyit ölçümü, sürekli emisyon ölçümü, hava kalitesi ölçümleri, baca gazı ölçümleri, kontrolsüz emisyon kaynakları yer alır.

Çevre Aylık Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır? - Model Çevre

Genel atıklar, proses atıkları, atık analizleri, gürültü yönetimi, toprak kirliliği, kimyasalların yönetimi, büyük endüstriyel kazanların kontrolü, kıyı tesisleri, deniz kirliliği ile mücadele, maden işletmeleri, koordinatlar, patlatma bilgileri de çevre aylık faaliyet raporu kapsamında yer alması gereken konular olarak göze çarpmaktadır.

  • İzlenme: 1173